Promovemos el envejecimiento
activo, participativo
i saludable.
Asociación PROTED

Estatutos Voluntariado

 ASSOCIACIÓ PROTED

 

CAPÍTOL I . DISPOSICIONS GENERALS

 

Art. 1- Denominació i règim jurídic

 

La Associació denominada PROTED, s’inscriu com a Entitat de Voluntariat d’acord amb el que establix la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del Voluntariat.

El domicili de l’entitat s’establix a Valencia, carrer Llanera de Ranes, Nª 30 Bjo, codi postal 46017

 

Art. 2 - Fins i activitats a realitzar

L’Entitat de Voluntariat, que no té ànim de lucre, desenrotllarà activitats i programes d’interés general dels assenyalats en l’article 3 de la Llei 4 /2001, del Voluntariat.

Quant als fins de l’Entitat i les activitats a realitzar per a la seua consecució, caldrà ajustar-se al que establixen els estatuts de l’ Associació, depositats en el registre corresponent.

Com a activitat predominant s’establix la següent: Voluntariat Educatiu, Social y Cultural.

 

Art. 3 - Principis i requisits d’actuació

 

L’Entitat de Voluntariat realitzarà activitats d’interés general que, respectant els principis de no discriminació, solidaritat, pluralisme i tots aquells que inspiren la convivència en una societat democràtica, es duran a terme per a la millora de la qualitat de vida d’altres persones o de la col·lectivitat, d’acord amb els requisits següents:

 1. Que tinguen caràcter altruista i solidari
 2. Que la seua realització siga conseqüència d’una decisió pròpia i lliurement adoptada, i no siga causa d’una obligació personal ni d’un deure jurídic.

    3.  Que es duguen a terme d’una manera desinteressada i sense contraprestació econòmica, ni de qualsevol altra índole, sense perjuí dels         incentius que legalment puguen establir-se, i que el voluntari puga ser rescabalat pels gastos originats en l’exercici de la seua activitat.

    4. Que es desenrotllen a través de programes o projectes concrets.

 

L’acció voluntària es fonamenta en els principis següents:

 

 1. La llibertat com a principi fonamental de l’expressió d’una opció personal, tant de les persones voluntàries com de les destinatàries de l’acció.
 2. L’autonomia d’esta entitat de voluntariat respecte dels poders públics.
 3. La participació com a principi democràtic d’intervenció directa i activa de la ciutadania, promovent el desenrotllament d’un teixit associatiu que articule la comunitat des del reconeixement de la seua autonomia i pluralisme, així com la cooperació i coordinació amb els professionals del sector.
 4. La solidaritat, atenent les necessitats d’altres persones i grups, i no exclusivament dels membres d’esta organització.
 5. El compromís social com a principi de coresponsabilitat que orienta una acció estable i rigorosa, que busque l’eficàcia de les seues actuacions com a contribució als fins d’interés social, i que en cap cas busque cap benefici econòmic, ni remuneració de prestació laboral encoberta.
 6. En general, tots aquells principis que inspiren la convivència en una societat democràtica, moderna, participativa, justa, lliure i igualitària.

 

L’acció voluntària no podrà, en cap cas, ser substitutòria del treball remunerat que realitzen els que professionalment es dediquen a l’acció social o cívica.

 

CAPÍTOL II . DELS VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES

 

Art. 4 – Concepte de voluntari

 

Es considera com a persona voluntària tota persona física que, per lliure determinació, sense rebre contraprestació ni mediar obligació o deure jurídic, realitze qualsevol de les activitats d’interés general pròpies d’esta associació i com a tals compreses en els seus estatuts.

La condició de voluntari és compatible amb la de  ser soci o membre de l’entitat.

 

 

Art. 5 – Condicions d’admissió del voluntari

 

Podran ser admeses com a voluntàries totes les persones físiques amb suficient capacitat d’obrar i que, de conformitat amb allò que s’ha establit en l’article anterior, tinguen interés en el desenrotllament dels fins de l’associació sense rebre contraprestació ni mediar obligació o deure jurídic.

Caldrà presentar una sol·licitud per escrit a l’òrgan de representació, i este resoldrà en la primera reunió que celebre.

 

 

Art. 6 – Pèrdua de la condició de voluntari

 

La condició  de voluntari podrà perdre’s:

 1. a) Per incompliment de les instruccions o directrius establides pels òrgans competents d’esta entitat per al desenrotllament de les activitats del voluntari.
 2. b) Per incomplir els deures enumerats en l’article 8 d’este estatut.
 3. c) Per incórrer en alguna de les causes d’incompatibilitat que es mencionen en l’article 9 d’este estatut.

 

 

Art. 7 – Drets de les persones voluntàries

 

 1. Les persones voluntàries tenen els següents drets:
 2. a) A rebre un tracte sense discriminació dins del respecte a la seua llibertat, dignitat, intimitat i creences.
 3. b) En la mesura que els programes o projectes a realitzar per esta entitat ho permeten, a realitzar les activitats en el seu entorn més pròxim.
 4. c) A disfrutar, quan ho requerisca la importància o urgència del servici voluntari, de determinades condicions laborals establides en la legislació laboral per a la realització de les seues activitats en adequades condicions de salut i seguretat, en funció de la naturalesa i característiques d’aquelles.
 5. d) A cessar lliurement, amb l’avís previ, en la seua condició de persona voluntària.
 6. e) En general, a disfrutar de tots aquells drets que deriven de la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del Voluntariat, i de la resta de l’ordenament jurídic.
 7. A rebre la formació, l’orientació i el suport necessaris per a l’exercici de les seues activitats.

 

 1. Davant d’esta entitat, les persones voluntàries tindran els següents drets:
 2. a) Participar activament, col·laborant en la planificació, disseny, execució i avaluació dels programes en què col·labore.
 3. b) Acordar lliurement, i d’acord amb les necessitats de l’entitat, les condicions de la seua acció voluntària, l’àmbit de la seua actuació, el temps i l’horari que poden dedicar a l’activitat voluntària.

 

 

 1. c) Estar assegurat per mitjà d’una pòlissa que cobrisca els sinistres del mateix voluntari i els que es produïsquen a tercers, en l’exercici de les activitats encomanades.
 2. d) Rebre compensació econòmica pels gastos ocasionats en el desenrotllament de la seua activitat, sempre que així s’haja pactat entre l’entitat i la persona voluntària.
 3. e) Variar les característiques de l’activitat que es realitza, si les circumstàncies de l’entitat ho permeten, sense modificar les característiques constituents d’una activitat voluntària.
 4. f) Rebre acreditació identificativa de la seua activitat de voluntariat i disfrutar dels beneficis establits per la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del Voluntariat.
 5. g) Tots els altres que es deriven de la llei abans mencionada i de la resta de l’ordenament jurídic.

Art. 8 Deures de les persones voluntaries

 

 1. En general, la persona voluntària té les obligacions següents:
 2. Realitzar la seua activitat de conformitat amb els principis establits en l’article 4 d’este estatut i en la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del Voluntariat.
 3. Observar les mesures de salut i seguretat que s’adopten.
 4. Guardar la confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el desenrotllament de la seua activitat
 5. Respectar els drets de les persones o grups a què es dirigisca la seua activitat.
 6. Tots els altres que es deriven de la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del Voluntariat, i de la resta de l’ordenament jurídic que faça referència al voluntariat.

 

 1. En particular, són obligacions de la persona voluntària davant d’esta entitat:
 2. Complir amb la màxima diligència els compromisos adquirits amb l’entitat, respectant els seus fins i principis d’actuació així com el contingut d’este estatut.
 3. Acceptar els objectius i acatar les instruccions impartides pels òrgans competents d’esta entitat, amb tot el respecte a esta última.
 4. Rebutjar qualsevol tipus de contraprestació per la prestació de la seua activitat voluntària.
 5. Cuidar i fer bon ús del material o de l’equip confiat per l’associació per a l’exercici d’activitats del voluntariat.
 6. Participar en les activitats formatives previstes per l’entitat i en les que siguen necessàries per a mantindre la qualitat dels servicis que es presten.
 7. Utilitzar adequadament el distintiu de l’entitat.
 8. En cas de renúncia, comunicar-ho amb temps suficient a l’entitat, perquè puguen adoptar-se les mesures necessàries als efectes d’evitar un perjuí en la labor encomanada.
 9. Totes les altres que es deriven de la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del Voluntariat, i de la resta de l’ordenament jurídic.

 

Art. 9 – Incompatibilitats

 

En cap cas podran realitzar-se activitats de voluntariat en aquells llocs reservats a personal remunerat. Les persones que desenrotllen funcions en la Associació com a professionals o mantinguen amb esta una relació laboral, mercantil o qualsevol altra subjecta a retribució econòmica, no podran realitzar per a esta activitats de voluntariat relacionades amb l’objecte de la seua relació laboral o servici remunerat en l’entitat.

 

 

Art. 10 – Compromís de col·laboració voluntària

 

 1. L’accés i la incorporació dels voluntaris als programes desenrotllats per esta entitat es formalitzarà per escrit a través del corresponent compromís de col·laboració, el contingut mínim del qual serà:
 2. El conjunt de drets i deures d’ambdós parts, que, en tot cas, haurà de respectar allò que s’ha establit en la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del Voluntariat, i en el present estatut.
 3. El contingut detallat de les funcions i activitats que es compromet a realitzar la persona voluntària.
 4. El procés de preparació o formació prèvia necessari, quan així ho requerisca l’exercici de l’activitat de la persona voluntària.

 

 1. La desvinculació de la persona voluntària respecte al desenrotllament del programa haurà de comunicar-se per escrit, amb una antelació de tres mesos a l’Entitat de Voluntariat.

 

CAPÍTOL III . L’ENTITAT DE VOLUNTARIAT

 

 

Art. 11 – Obligacions de l’Entitat de Voluntariat

 

Esta entitat queda obligada a:

 1. Articular els mecanismes necessaris per a garantir la informació, participació i col·laboració de la persona voluntària, tant en l’entitat com en els programes que esta desenrotlle.
 2. Dotar la persona voluntària del suport i mitjans adequats per al desenrotllament de les seues funcions.
 3. Proporcionar la formació necessària a la persona voluntària per al correcte desenrotllament dels programes.
 4. Portar un registre d’altes i baixes del personal voluntari.
 5. Subscriure una pòlissa d’assegurances que garantisca a la persona voluntària la cobertura per danys i perjuís que es puguen causar a la persona voluntària i els que es produïsquen a tercers en l’exercici de la seua activitat.
 6. Garantir les degudes condicions de salut i seguretat.
 7. Expedir el certificat de persona voluntària que acredite els servicis prestats en l’Entitat.
 8. Totes les altres que es derive de la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del Voluntariat.

 

 

Art. 12 – Drets de l’Entitat de Voluntariat

 

Esta entitat té dret a:

 1. Seleccionar les persones voluntàries d’acord amb les tasques a realitzar i les condicions fixades en este estatut.
 2. Sol·licitar i obtindre de l’Administració de la Generalitat la informació, orientació, formació i suport necessaris per a l’exercici de l’activitat de voluntariat.
 3. Concórrer a les mesures de suport i foment per a l’activitat voluntària.
 4. Suspendre la col·laboració voluntària de les persones que infringisquen el seu compromís de col·laboració.
 5. Tots els altres que es deriven de la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del Voluntariat, i de la resta de l’ordenament jurídic.

 

 

Art. 13 – Pèrdua de la condició d’Entitat de Voluntariat

 

Seran causes de pèrdua de la condició d’Entitat de Voluntariat:

 1. La petició expressa de l’Entitat en este sentit
 2. L’extinció de la personalitat jurídica de la Associació.

 

 

Art. 14 – Resolució de conflictes entre l’Entitat i els seus voluntaris

 

Els conflictes que sorgisquen entre l’Entitat de Voluntariat i els seus voluntaris es resoldran davant de la jurisdicció competent d’acord amb les normes processals.

 

Art. 15 – Responsabilitat de l’Entitat de Voluntariat davant de tercers

L’Entitat respondrà solidàriament enfront de tercers pels danys i perjuís causats per les seues persones voluntàries en l’exercici d’activitats de voluntariat.

Dª. Francisca Mares Sáez, en calidad de Secretaria de la Asociación PROTED, CERTIFICO que los presentes estatutos han quedado redactados de conformidad con las modificaciones acordadas en la asamblea general celebrada en fecha 10 de junio de 2016.

Los presentes estatutos se registraron el 29 de septiembre de 2016 en el Registro General de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas democráticas y Libertades Públicas. C/Castán Tobeñas, 77.

 

AULES DE 3a EDAT
Información y Solicitudes:
Centro Social Senabre
C/ Llanera de Ranes, 30
46017 - Valencia
Tlfno y Fax:
96.357.08.58 - 96.357.08.59
Email: jesuspatraix@aulas3edad.org